Bu yazı veri tiplerinin isimleri ve boyut aralıkları ile bunlarla ilgili kısa açıklamalar içerir. Bir değişkenin ne olduğu, değer ve referans tipi farklılıkları ya da object tipinin özellikleri gibi konuları Veri Tipi Nedir başlıklı yazıda bulabilirsiniz. Birçok dilde veri tipleri benzerdir fakat değişiklik gösterdiği sınırlar ve yetenekler farklılık gösterebilir.

JavaScript Veri Tipleri
Veri TipiAçıklama
Booleantrue | false
NullTanımlaması yapılarak null değer atılmış değişkeni temsil eder.
let isSuccess=false; let name=null; if(isSuccess) name="gürkan"; name;
//isSuccess true'ya çekilirse null yerine gerçek değeri yazacaktır.
UndefinedTanımlaması yapılarak değer atılmamış değişkeni temsil eder.
let isSuccess=false; let name; if(isSuccess) name="gürkan"; name;
//isSuccess true'ya çekilirse null yerine gerçek değeri yazacaktır.
Number±253-1 aralığında değer taşır. 1/0 gibi bilinmeyen hesaplamalarda Infinity, 1/"a" gibi yanlış hesaplama veya cast durumlarında NaN(Not a Number) döndürür.
BigIntNumber sınırları dışındaki herhangi bir sayıyı taşıyabilir, 2n şeklinde n öneki ile kullanılır. Herhangi bir sınırı yoktur.
StringKarakter setlerini taşıyan tip. let name="gürkan";
SymbolAynı değeri taşımasına rağmen benzersiz olması istenen değişkenler için kullanılır.
Aşağıdaki örnekte Symbol constructor kaldırarak true çıktılarını görebilirsiniz.
let name1=Symbol("gürkan"); let name2=Symbol("gürkan");
console.log(name1==name2) // returns "false"
console.log(name1===name2)// returns "false"
ObjectAnahtar-değer çifti formatındaki verilerin koleksiyonudur.
let person={name : "gürkan", lastName:"tuna"}
C Veri Tipleri
Veri TipiAçıklamaAralık
char8 bit karakter[-128, +127]
signed char8 bit tam sayı[-128, +128]
unsigned char8 bit tam sayı[0, 255]
short
short int
signed short
signed short int
16 bit tam sayı[-32.768, +32.767]
unsigned short
unsigned short int
16 bit tam sayı[0, 65.535]
int
signed
signed int
16 bit tam sayı[-32.768, +32.767]
unsigned
unsigned int
16 bit tam sayı[0, 65.535]
long
long int
signed long
signed long int
32 bit tam sayı[-2.147.483.648, +2.147.483.647]
unsigned long
unsigned long int
32 bit tam sayı[0, 4.294.967.295]
unsigned long int32 bit tam sayı[0, 4.294.967.295]
signed long long64 bit tam sayı[-9,223,372,036,854,775,807, +9,223,372,036,854,775,807]
signed long long int64 bit tam sayı[-9,223,372,036,854,775,807, +9,223,372,036,854,775,807]
unsigned long long
unsigned long long int
64 bit tam sayı[0, 18.446.744.073.709.551.615]
float32 bit kesirli sayı[3.4E +/-38 (7 hane)]
double64 bit kesirli sayı[3.4E +/-308 (15 hane)]
long double80 bit kesirli sayı
(kayan baytlar ile birlikte 96 ile 128 bit arasına kadar da yer kaplayabilir)
[1.7E +/-4932 (19 hane)]
C# Veri Tipleri
Veri Tipi.NET (CTS) KarşılığıAçıklamaAralık
byteSystem.Byte8 bit işaretsiz tam sayı[0, 255]
sbyteSystem.SByte8 bit işaretli tam sayı[-128, 127]
shortSystem.Int1616 bit işaretli tam sayı[-32.768, 32.767]
intSystem.Int3232 bit işaretli tam sayı[-2.147.483.648, 2.147.483.647]
longSystem.Int6464 bit işaretli tam sayı[-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807]
ushortSystem.UInt1616 bit işaretsiz tam sayı[0, 65.535]
uintSystem.UInt3232 bit işaretsiz tam sayı[0, 4.294.967.295]
ulongSystem.UInt6464 bit işaretsiz tam sayı[0, 18.446.744.073.709.551.615]
floatSystem.Single32 bit tek kayan sayı(~6-9 basamak)± 1,5 x 10-45, ± 3,4 x 1038~
doubleSytem.Double64 bit çift kayan sayı(~15-16 basamak)± 5,0 x 10-324, ± 1,7 x 10308~
decimalSystem.Decimal128 bit ondalıklı sayı(~28-29 basamak)± 1,5 x 10-28, ± 7,9 x 1028~
boolSystem.Boolean8 bittrue |false
charSystem.Char16 bitBütün unicode karakterleri
stringSystem.StringUnicode karakterlerinden oluşan metin
objectSystem.ObjectBütün veri türlerinin türediği sınıf
Java Veri Tipleri
Veri TipiAçıklamaAralık
byte8 bit tam sayı[0, 255]
short16 bit tam sayı[-32.768, 32.767]
int32 bit tam sayı[-2.147.483.648, 2.147.483.647]
long64 bit tam sayı[-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807]
float32 bit tek kayan sayı(~6-9 basamak)± 1,5 x 10-45, ± 3,4 x 1038~
double64 bit çift kayan sayı(~15-16 basamak)± 5,0 x 10-324, ± 1,7 x 10308~
boolean8 bittrue |false
char16 bitBütün unicode karakterleri
StringUnicode karakterlerinden oluşan metin
ObjectBütün veri türlerinin türediği sınıf
Python Veri Tipleri
Veri TipiAçıklamaAralık
intTam sayıBellek ile sınırlı
float64 bit kayan sayı1,7 x 10308~
complexx + yj biçiminde yazılır. complex(1,2) fonksiyonu 1 + 2j döndürerek karmaşık sayı hesaplamalarında kullanılır.
list
numbers = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
print("numbers[2] = ", numbers[2]) 	
print("numbers[0:3] = ", numbers[0:3) 	
print("numbers[5:] = ", numbers[5:)

<- numbers[2] = 15
<- numbers[0:3] = [5, 10, 15]
<- numbers[5:] = [30, 35, 40]
tuple
t =(1,'gürkan', 1+2j)
print("t[1] = ", t[1])
print("t[0:3] = ", t[0:3])
t[0] = 2 #tuple tipinin değerleri değiştirilemez, en alt satırdaki derleme hatası alınır

<- t[1] =  program
<- t[0:3] = (1,'gürkan', 1+2j)
<- TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
String
s = "This is a string"
print(s)
s = '''A multiline
string''' 	
print(s)

<- This is a string
<- A multiline
<- string
SetVeri tipi farketmeksizin (number, string vb.) sırasız liste. Rastgele bir sırada tüm set içindeki değerleri, her değer bir kez olmak üzere döndürür; ancak diziler gibi [] operatörü desteklemez ve immutable(değişmez) değerlere sahiptir. Bu yüzden add() update() remove() gibi built-in fonksiyonlar ile kullanılır.

numbers = {5,2,3,1,4}
print("numbers = ", numbers)

<- numbers[2] = 15
<- numbers[0:3] = [5, 10, 15]
<- numbers[5:] = [30, 35, 40]
Dictionarykey value çifti olarak nesneyi saklayan tiptir. [] operatörüne index gönderilerek o indexteki nesneyi döndürür.

d = {1:'value','key':2}
print("d[1] = ", d[1])
print("d['key'] = ", d['key'])
print("d[2] = ", d[2])#derleme hatası alınır, sadece key ile objeye ulaşılabilir

<- d[1] =  value
<- d['key'] =  2