Bu yazı veri tiplerinin isimleri ve boyut aralıkları ile bunlarla ilgili kısa açıklamalar içerir. Bir değişkenin ne olduğu, değer ve referans tipi farklılıkları ya da object tipinin özellikleri gibi konuları Veri Tipi Nedir başlıklı yazıda bulabilirsiniz. Birçok dilde veri tipleri benzerdir fakat değişiklik gösterdiği sınırlar ve yetenekler farklılık gösterebilir. Örnek olması açısından aşağıda JavaScript ve C# temel veri tiplerini bulabilirsiniz.

JavaScript Veri Tipleri
Veri TipiAçıklama
Booleantrue ya da false değer taşır. let isSuccess=true;
NullTanımlaması yapılarak null değer atılmış değişkeni temsil eder.

            let isSuccess=false;
            let name=null;
            if(isSuccess) name="gürkan";
            name;//isSuccess true'ya çekilirse null yerine gerçek değeri yazacaktır.
          
UndefinedTanımlaması yapılarak değer atılmamış değişkeni temsil eder.

            let isSuccess=false;
            let name;
            if(isSuccess) name="gürkan";
            name;//isSuccess true'ya çekilirse null yerine gerçek değeri yazacaktır.
          
Number±253-1 aralığında değer taşır. 1/0 gibi bilinmeyen hesaplamalarda Infinity, 1/"a" gibi yanlış hesaplama veya cast durumlarında NaN (Not a Number) tipini döndürür.
BigIntNumber sınırları dışındaki herhangi bir sayıyı taşıyabilir, 2n şeklinde n öneki ile kullanılır. Herhangi bir sınırı yoktur.
StringKarakter setlerini taşıyan tip. let name="gürkan";
SymbolAynı değeri taşımasına rağmen benzersiz olması istenen değişkenler için kullanılır. Aşağıdaki örnekte Symbol constructor kaldırarak true çıktılarını görebilirsiniz.

            let name1 = Symbol("gürkan");
            let name2 = Symbol("gürkan");
            console.log(name1 == name2) // returns "false"
            console.log(name1 === name2)// returns "false"
          
ObjectAnahtar-değer çifti formatındaki verilerin koleksiyonudur. let person={name : "gürkan", lastName:"tuna"}
C# Değer Tipleri
Veri Tipi.NET (CTS) KarşılığıAçıklamaAralık
sbyteSystem.Byte8 bit işaretli tam sayı[-128, 127]
shortSystem.Int1616 bit işaretli tam sayı[-32.768, 32.767]
intSystem.Int3232 bit işaretli tam sayı[-2.147.483.648, 2.147.483.647]
longSystem.Int6464 bit işaretli tam sayı[-9.223.372.036.854.775.808, 9.223.372.036.854.775.807]
byteSystem.Byte8 bit işaretsiz tam sayı[0, 255]
ushortSystem.UInt1616 bit işaretsiz tam sayı[0, 65.535]
uintSystem.UInt3232 bit işaretsiz tam sayı[0, 4.294.967.295]
ulongSystem.UInt6464 bit işaretsiz tam sayı[0, 18.446.744.073.709.551.615]
floatSystem.Single32 bit tek kayan sayı(~6-9 basamak)± 1,5 x 10-45, ± 3,4 x 1038~
doubleSytem.Double64 bit çift kayan sayı (~15-16 basamak)± 5,0 x 10-324, ± 1,7 x 10308 ~
decimalSystem.Decimal128 bit ondalıklı sayı (~28-29 basamak)± 1,5 x 10-28, ± 7,9 x 1028~
boolSystem.Boolean8 bittrue ya da false
charSystem.Char16 bitBütün unicode karakterleri
C# Referans Tipleri
Veri Tipi.NET (CTS) KarşılığıAçıklama
objectSystem.ObjectBütün veri türlerinin türediği sınıf
stringSystem.StringUnicode karakterlerinden oluşan string

JavaScript data types and data structures

C# 4.0 The Complete Reference

C# Type References