Üzerinde çeşitli denemeler yapılabilecek veriler üreten bir SQL scriptini aşağıda paylaşıyorum. Aslında bunu yazarken asıl amacım sorgu çalıştırılması ve sonucu uzun sürebilecek

sorguların performansını ölçmekti.

Milyonlarca -ya da isteğinize bağlı olarak milyar- satırlık büyük veri setleriyle, özellikle yanlış indexlemeler, yanlış join seçimleri gibi maliyetli execution plan senaryoları deniyordum. Posta kodu excel dosyasından adresler oluştururken Ömer Faruk ÇOLAKOĞLU'nun şu videosuna rastladım. Kendisinin paylaştığı excel dosyasından ad-soyad, telefon gibi veriler de ekleyip gerçeğe yakın, mantıklı veriler üreten bir veri tabanı oluşturarak paylaşıyorum. Sonuç olarak yine mevcut tablolardan farklı tablolar, farklı veriler; hayal gücüne bağlı artık ne istenirse türetilebilir. Sayfanın en altında üretilen verilerden basit örneklere ulaşabilirsiniz.

Monitör sayısı kadar ekran resmi yakalama-screenshot

Normalizasyonu yapıp temel indeksler dışında herhangi bir şey eklemedim. Veri tutarlılığı için adres tablosunu besleyen diğer tabloların primary key kolonlarını tek bir kompozit tabloda birleştirdim. Bu durum özellikle insert sorgularını kısmen yavaşlatacaktır. İsteğinize göre bunları kaldırabilirsiniz. Veri tabanının ER diagramını yukarıdaki resme tıklayıp büyüterek görebilirsiniz.

Yaklaşık yüzbin satır olduğu için aşağıdaki kod bloklarında sadece tablo şemalarını paylaşıyorum. Tüm scripte github.com/g-u-r-k-a-n/FakeData linkinden ulaşabilirsiniz.

 • İstediğiniz max değeri kadar rastgele veriler üretir.
 • Max değerini scriptin sonlarına doğru bulabilirsiniz.
 • Address tablosundaki foreign key ilişkileri veri tutarlılığı için ekledim. İsteğe göre kaldırabilirsiniz.

	
	USE [master]
	GO
	CREATE DATABASE [FakeData]
	CONTAINMENT = NONE
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150
	GO
	IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
	begin
	EXEC [FakeData].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
	end
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULLS OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_PADDING OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_WARNINGS OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ARITHABORT OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_CLOSE OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_SHRINK OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET DISABLE_BROKER 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET TRUSTWORTHY OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET RECOVERY FULL 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET MULTI_USER 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET DB_CHAINING OFF 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF ) 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF 
	GO
	EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'FakeData', N'ON'
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET QUERY_STORE = OFF
	GO
	USE [FakeData]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE function [dbo].[CreateEmail](@name as nvarchar(50),@lastName as nvarchar(50))
	returns nvarchar(250)
	as
	begin
		set @name=replace((select dbo.FixTurkishChar(@name)),' ','')	
		set @lastName=trim((select dbo.FixTurkishChar(@lastName)))	
		return concat(@name,'.',@lastName,'@',(select [Name] from Domain where Id=round((select * from GetRandValue)*2,0)+1))
	end
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE function [dbo].[FixTurkishChar](@content nvarchar(max))
	returns nvarchar(max)
	as
	begin
		set @content=lower(@content)
		if(CHARINDEX('ğ',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ğ','g')		
		if(CHARINDEX('ç',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ç','c')		
		if(CHARINDEX('ş',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ş','s')		
		if(CHARINDEX('ü',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ü','u')		
		if(CHARINDEX('ö',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ö','o')		
		if(CHARINDEX('ı',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ı','i')		
		return @content
	end
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[County](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
		[CityId] [int] NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_County] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[Street](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_Street] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[Address](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[NeighboorHoodId] [int] NULL,
		[StreetId] [int] NULL,
		[DistrictId] [int] NOT NULL,
		[CountyId] [int] NOT NULL,
		[CityId] [int] NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_Address] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[City](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
		[PlateCode] [char](2) NOT NULL,
		[PhoneCode] [char](3) NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_City] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[Neighborhood](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
		[DistrictId] [int] NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_Neighborhood_1] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[PhoneNumber](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Number] [char](7) NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_PhoneNumber] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[District](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
		[CountyId] [int] NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_District] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE VIEW [dbo].[GetRandValue]
	AS
	SELECT RAND() AS Value
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[Domain](
		[Id] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_Domain] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[FirstName](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
		[Gender] [bit] NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_FirstName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[LastName](
		[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
	CONSTRAINT [PK_LastName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	CREATE TABLE [dbo].[Person](
		[Id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
		[FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
		[LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
		[AddressId] [int] NULL,
		[BirthDate] [datetime] NULL,
		[Gender] [bit] NULL,
		[Email] [nvarchar](250) NULL,
		[PhoneNumberId] [int] NULL,
	CONSTRAINT [PK_Customer] PRIMARY KEY CLUSTERED 
	(
		[Id] ASC
	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
	) ON [PRIMARY]
	GO
	SET ANSI_NULLS ON
	GO
	SET QUOTED_IDENTIFIER ON
	GO
	
	CREATE view [dbo].[PersonInfo] as
	select 
		pers.Id							as PersonId	
		,case 
			when Gender=0 then 'Bayan'
			when Gender=1 then 'Bay'
		end								as Gender
		,pers.FirstName+' '+pers.LastName  as Person
		,pers.Email
		,city.PhoneCode+'-'+ph.Number		as Phone	
		,concat(
		nei.[Name]	 
		,' '
		,strt.[Name]
		,' '
		,dist.[Name]						
		,'-'
		,cou.[Name]
		,'/'
		,city.[Name]
		)					as [Address]	
	from Person				as pers
		join [Address]		as addr	on addr.Id = pers.AddressId
		join Neighborhood	as nei	on nei.Id = addr.NeighboorHoodId
		join Street			as strt	on strt.Id = addr.StreetId
		join District		as dist on dist.Id = addr.DistrictId
		join County			as cou on cou.Id = addr.CountyId
		join City			as city on city.Id = addr.CityId
		join PhoneNumber	as ph	on ph.Id  = pers.PhoneNumberId
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_City] FOREIGN KEY([CityId])
	REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_City]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_County] FOREIGN KEY([CountyId])
	REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_County]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_District] FOREIGN KEY([DistrictId])
	REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_District]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1] FOREIGN KEY([NeighboorHoodId])
	REFERENCES [dbo].[Neighborhood] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Street] FOREIGN KEY([StreetId])
	REFERENCES [dbo].[Street] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Street]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[County] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_County_City] FOREIGN KEY([CityId])
	REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[County] CHECK CONSTRAINT [FK_County_City]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[District] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_District_County] FOREIGN KEY([CountyId])
	REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[District] CHECK CONSTRAINT [FK_District_County]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1] FOREIGN KEY([DistrictId])
	REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] CHECK CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_Address] FOREIGN KEY([AddressId])
	REFERENCES [dbo].[Address] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_Address]
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber] FOREIGN KEY([PhoneNumberId])
	REFERENCES [dbo].[PhoneNumber] ([Id])
	GO
	ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber]
	GO
	USE [master]
	GO
	ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_WRITE 
	GO
	
	use [FakeData]
	
	declare @i					int = 1
		,@max				int = 100000
		,@neighboorhoodCount int = (select count(*) from Neighborhood)-1
		,@streetCount		int = (select count(*) from Street)-1
		,@districtCount		int = (select count(*) from District)-1
		,@countyCount		int = (select count(*) from County)-1
		,@cityCount			int = (select count(*) from City)-1;
	
	if (not exists (select * from [Address]))
	begin	
		while(@i<=10000)
		begin	
			declare @neighborboorId	int = (select round(rand()*@neighboorhoodCount,0)+1);
			declare @distictId		int = (select DistrictId from Neighborhood where Id=@neighborboorId);
			declare @countyId		int = (select CountyId	 from District	  where Id=@distictId);
			declare @cityId			int = (select CityId	 from County	  where Id=@countyId);
			
			insert into [Address] values(
				@neighborboorId
				,(select round(rand()*@streetCount,0)+1)
				,@distictId
				,@countyId
				,@cityId
			);
			set @i=@i+1;
		end
	end
	
	set @i=1;
	
	declare @nameCount		int = (select count(*) from FirstName)-1
		,@lastNameCount	int = (select count(*) from LastName)-1
		,@phoneCount		int = (select count(*) from PhoneNumber)-1
		,@domainCount	int = (select count(*) from Domain)-1
		,@addressCount	int = (select count(*) from [Address])-1;
	
	while(@i<=@max)
	begin
		declare @r		 smallint  = round(rand()*@nameCount,0)+1;
		declare @name	 varchar(50) = (select FirstName from FirstName where Id = @r);
		declare @lastname varchar(50) = (select LastName from LastName where Id = round(rand()*@lastNameCount,0)+1);
	
		insert into Person values(
			@name
			,@lastname		
			,(select round((select * from GetRandValue)*@addressCount,0)+1)
			,(select dateadd(day,round(rand()*18250,0)+1 ,'1950-01-01'))
			,(select Gender from FirstName where Id = @r)
			,(select dbo.CreateEmail(@name,@lastname))
			,(select round(rand()*@phoneCount,0)+1)
		);
		
		set @i=@i+1;
	end
	
	--commit
	
	use [FakeData]
	go
	--alter database [FakeData] remove file [FakeData_log]
	--dbcc shrinkfile (N'FakeData_log' , 100)
	ALTER DATABASE [FakeData] 
	MODIFY FILE(NAME = N'FakeData_log', SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 50MB);
	go
	
	select * from PersonInfo order by 1
	
	
		select top 10 * from [FakeData].[dbo].[Person]
	
Örnek Veriler
Id FirstName LastName AddressId BirthDate Gender EmailId PhoneId
1 Vedat ISLAKCAN 8962 1984-06-28 00:00:00.000 1 1214 1687
2 Bedirhan GÜÇER 1343 1962-08-20 00:00:00.000 1 1354 2781
3 Şenay KİNNA 1861 1964-06-02 00:00:00.000 0 1559 1720
4 İpek ÖZKARAKULAK 6748 1990-06-04 00:00:00.000 0 3542 7644
5 Evren YURTKULU 6893 1962-09-15 00:00:00.000 1 5214 5729
6 Bahar ÇARLIK 3665 1985-07-30 00:00:00.000 0 4256 1384
7 Berivan ARSLANTUNÇ 2717 1956-11-07 00:00:00.000 0 2265 5535
8 Baran KEREY 2778 1971-09-04 00:00:00.000 1 3524 2459
9 Alparslan BALALAN 9507 1964-09-09 00:00:00.000 1 1956 7529
10 Selda BATTALLAR 854 1998-12-22 00:00:00.000 0 6134 9036
	
		select top 10 * from [FakeData].[dbo].[PersonInfo]/*view*/ order by 1
	
Örnek Veriler
PersonId Gender Person Email Phone Address
1 Bay Vedat ISLAKCAN vedat.islakcan@yandex.com 212-3217885 Gürler Mah. Cerrah Saliha Sok. Tepebaşı-Taksim/İstanbul
2 Bay Bedirhan GÜÇER bedirhan.gucer@gmail.com 212-4422231 Zeytinlik Mah. Ezgi Sok. Zeytinlik-Bakırköy/İstanbul
3 Bayan Şenay KİNNA senay.kinna@gmail.com 286-5517987 Gazi Mustafa Kemal Mah. 18 Mart Sok. Merkez/Çanakkale
4 Bayan İpek ÖZKARAKULAK ipek.ozkarakulak@gmail.com 216-1341683 Atatürk Mah. Gaziler Cad. Cumhuriyet-Üsküdar/İstanbul
5 Bay Evren YURTKULU evren.yurtkulu@yandex.com 366-8634023 İnalı Mah. Emin Ongan Sok. Bingöl-Merkez/Kastamonu
6 Bayan Bahar ÇARLIK bahar.carlik@yandex.com 242-7247251 Yeşilyurt Mah. Saygılı Sok. Yeşilköy-Kemer/Antalya
7 Bayan Berivan ARSLANTUNÇ berivan.arslantunc@gmail.com 282-1333247 Esenler Mah. Sıran Söğüt Sok. Marmaracık-Ergene/Tekirdağ
8 Bay Baran KEREY baran.kerey@hotmail.com 388-1820943 Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. Bilecik-Merkez/Niğde
9 Bay Alparslan BALALAN alparslan.balalan@hotmail.com 438-2241223 Dize Mah. Bulvar Cad. Yüksekova-Yüksekova/Hakkari
10 Bayan Selda BATTALLAR selda.battallar@hotmail.com 222-8547251 Adahisar Mah Yunus Emre Cad. Dinek-Odunpazarı/Eskişehir