Üzerinde çeşitli denemeler ⚙️ yapılabilecek veriler üreten bir SQL scriptini aşağıda paylaşıyorum. Aslında bunu yazarken asıl amacım 🎯 sonucu uzun sürebilecek 🤹 sorguların performansını ölçmekti. Milyonlarca -ya da isteğinize bağlı olarak milyar-🚀 satırlık büyük veri setleriyle, özellikle yanlış indexlemeler, yanlış join seçimleri gibi maliyetli execution plan senaryoları deniyordum. Posta kodu excel dosyasından sanal adres verileri oluştururken Ömer ÇOLAKOĞLU'nun şu videosuna rastladım. Kendisinin paylaştığı excel dosyasından ad-soyad, telefon gibi veriler de ekleyip gerçeğe yakın, mantıklı veriler üreten bir veri tabanı oluşturarak paylaşıyorum. Sonuç olarak yine mevcut tablolardan farklı tablolar, farklı veriler; hayal gücüne bağlı artık ne istenirse türetilebilir. Sayfanın en altında üretilen verilerden basit örneklere ulaşabilirsiniz.

Monitör sayısı kadar ekran resmi yakalama-screenshot{{lightbox=veritabani}}

Normalizasyonu yapıp temel indeksler dışında herhangi bir şey eklemedim. Veri tutarlılığı için adres tablosunu besleyen diğer tabloların primary key kolonlarını tek bir kompozit tabloda birleştirdim. Bu durum özellikle insert sorgularını kısmen yavaşlatacaktır. İsteğinize göre bunları kaldırabilirsiniz. Veri tabanının ER diagramını yukarıdaki resme tıklayıp büyüterek görebilirsiniz.

Yaklaşık yüzbin satır olduğu için aşağıdaki kod bloklarında sadece tablo şemalarını paylaşıyorum. Tüm scripte github.com/g-u-r-k-a-n/FakeData linkinden ulaşabilirsiniz.

 • İstediğiniz max değeri kadar rastgele veriler üretir.
 • Max değerini scriptin sonlarına doğru bulabilirsiniz.
 • Address tablosundaki foreign key ilişkileri veri tutarlılığı için ekledim. İsteğe göre kaldırabilirsiniz.
  USE [master]
  GO
  CREATE DATABASE [FakeData]
  CONTAINMENT = NONE
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150
  GO
  IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
  begin
  EXEC [FakeData].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
  end
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULLS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_PADDING OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_WARNINGS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ARITHABORT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_CLOSE OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_SHRINK OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DISABLE_BROKER 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET TRUSTWORTHY OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET RECOVERY FULL 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET MULTI_USER 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DB_CHAINING OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF ) 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF 
  GO
  EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'FakeData', N'ON'
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET QUERY_STORE = OFF
  GO
  USE [FakeData]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE function [dbo].[CreateEmail](@name as nvarchar(50),@lastName as nvarchar(50))
  returns nvarchar(250)
  as
  begin
    set @name=replace((select dbo.FixTurkishChar(@name)),' ','')  
    set @lastName=trim((select dbo.FixTurkishChar(@lastName)))  
    return concat(@name,'.',@lastName,'@',(select [Name] from Domain where Id=round((select * from GetRandValue)*2,0)+1))
  end
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE function [dbo].[FixTurkishChar](@content nvarchar(max))
  returns nvarchar(max)
  as
  begin
    set @content=lower(@content)
    if(CHARINDEX('ğ',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ğ','g')    
    if(CHARINDEX('ç',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ç','c')    
    if(CHARINDEX('ş',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ş','s')    
    if(CHARINDEX('ü',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ü','u')    
    if(CHARINDEX('ö',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ö','o')    
    if(CHARINDEX('ı',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ı','i')    
    return @content
  end
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[County](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [CityId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_County] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Street](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Street] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Address](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [NeighboorHoodId] [int] NULL,
    [StreetId] [int] NULL,
    [DistrictId] [int] NOT NULL,
    [CountyId] [int] NOT NULL,
    [CityId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Address] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[City](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [PlateCode] [char](2) NOT NULL,
    [PhoneCode] [char](3) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_City] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Neighborhood](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [DistrictId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Neighborhood_1] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[PhoneNumber](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Number] [char](7) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_PhoneNumber] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[District](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [CountyId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_District] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE VIEW [dbo].[GetRandValue]
  AS
  SELECT RAND() AS Value
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Domain](
    [Id] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Domain] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[FirstName](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Gender] [bit] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_FirstName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[LastName](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_LastName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Person](
    [Id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [AddressId] [int] NULL,
    [BirthDate] [datetime] NULL,
    [Gender] [bit] NULL,
    [Email] [nvarchar](250) NULL,
    [PhoneNumberId] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_Customer] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

CREATE view [dbo].[PersonInfo] as
select 
  pers.Id              as PersonId  
  ,case 
    when Gender=0 then 'Bayan'
    when Gender=1 then 'Bay'
  end                as Gender
  ,pers.FirstName+' '+pers.LastName  as Person
  ,pers.Email
  ,city.PhoneCode+'-'+ph.Number    as Phone  
  ,concat(
  nei.[Name]   
  ,' '
  ,strt.[Name]
  ,' '
  ,dist.[Name]            
  ,'-'
  ,cou.[Name]
  ,'/'
  ,city.[Name]
  )          as [Address]  
from Person        as pers
  join [Address]    as addr  on addr.Id = pers.AddressId
  join Neighborhood  as nei  on nei.Id = addr.NeighboorHoodId
  join Street      as strt  on strt.Id = addr.StreetId
  join District    as dist on dist.Id = addr.DistrictId
  join County      as cou on cou.Id = addr.CountyId
  join City      as city on city.Id = addr.CityId
  join PhoneNumber  as ph  on ph.Id  = pers.PhoneNumberId
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_City] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_City]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_County] FOREIGN KEY([CountyId])
REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_County]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_District] FOREIGN KEY([DistrictId])
REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_District]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1] FOREIGN KEY([NeighboorHoodId])
REFERENCES [dbo].[Neighborhood] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Street] FOREIGN KEY([StreetId])
REFERENCES [dbo].[Street] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Street]
GO
ALTER TABLE [dbo].[County] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_County_City] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[County] CHECK CONSTRAINT [FK_County_City]
GO
ALTER TABLE [dbo].[District] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_District_County] FOREIGN KEY([CountyId])
REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[District] CHECK CONSTRAINT [FK_District_County]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1] FOREIGN KEY([DistrictId])
REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] CHECK CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_Address] FOREIGN KEY([AddressId])
REFERENCES [dbo].[Address] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_Address]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber] FOREIGN KEY([PhoneNumberId])
REFERENCES [dbo].[PhoneNumber] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber]
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_WRITE 
GO

use [FakeData]

declare @i        int = 1
  ,@max        int = 100000
  ,@neighboorhoodCount int = (select count(*) from Neighborhood)-1
  ,@streetCount    int = (select count(*) from Street)-1
  ,@districtCount   int = (select count(*) from District)-1
  ,@countyCount    int = (select count(*) from County)-1
  ,@cityCount     int = (select count(*) from City)-1;

if (not exists (select * from [Address]))
begin  
  while(@i<=10000)
  begin  
    declare @neighborboorId  int = (select round(rand()*@neighboorhoodCount,0)+1);
    declare @distictId    int = (select DistrictId from Neighborhood where Id=@neighborboorId);
    declare @countyId    int = (select CountyId   from District    where Id=@distictId);
    declare @cityId      int = (select CityId   from County    where Id=@countyId);

    insert into [Address] values(
      @neighborboorId
      ,(select round(rand()*@streetCount,0)+1)
      ,@distictId
      ,@countyId
      ,@cityId
    );
    set @i=@i+1;
  end
end

set @i=1;

declare @nameCount  int = (select count(*) from FirstName)-1
  ,@lastNameCount int = (select count(*) from LastName)-1
  ,@phoneCount   int = (select count(*) from PhoneNumber)-1
  ,@domainCount  int = (select count(*) from Domain)-1
  ,@addressCount  int = (select count(*) from [Address])-1;

while(@i<=@max)
begin
  declare @r     smallint  = round(rand()*@nameCount,0)+1;
  declare @name   varchar(50) = (select FirstName from FirstName where Id = @r);
  declare @lastname varchar(50) = (select LastName from LastName where Id = round(rand()*@lastNameCount,0)+1);

  insert into Person values(
    @name
    ,@lastname    
    ,(select round((select * from GetRandValue)*@addressCount,0)+1)
    ,(select dateadd(day,round(rand()*18250,0)+1 ,'1950-01-01'))
    ,(select Gender from FirstName where Id = @r)
    ,(select dbo.CreateEmail(@name,@lastname))
    ,(select round(rand()*@phoneCount,0)+1)
  );

  set @i=@i+1;
end

--commit

use [FakeData]
go
--alter database [FakeData] remove file [FakeData_log]
--dbcc shrinkfile (N'FakeData_log' , 100)
ALTER DATABASE [FakeData] 
MODIFY FILE(NAME = N'FakeData_log', SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 50MB);
go
select top 10 * from [FakeData].[dbo].[PersonInfo]/*view*/ order by 1  
Örnek Veriler
PersonId Gender Person Email Phone Address
1 Bay Vedat ISLAKCAN vedat.islakcan@yandex.com 212-3217885 Gürler Mah. Cerrah Saliha Sok. Tepebaşı-Taksim/İstanbul
2 Bay Bedirhan GÜÇER bedirhan.gucer@gmail.com 212-4422231 Zeytinlik Mah. Ezgi Sok. Zeytinlik-Bakırköy/İstanbul
3 Bayan Şenay KİNNA senay.kinna@gmail.com 286-5517987 Gazi Mustafa Kemal Mah. 18 Mart Sok. Merkez/Çanakkale
4 Bayan İpek ÖZKARAKULAK ipek.ozkarakulak@gmail.com 216-1341683 Atatürk Mah. Gaziler Cad. Cumhuriyet-Üsküdar/İstanbul
5 Bay Evren YURTKULU evren.yurtkulu@yandex.com 366-8634023 İnalı Mah. Emin Ongan Sok. Bingöl-Merkez/Kastamonu
6 Bayan Bahar ÇARLIK bahar.carlik@yandex.com 242-7247251 Yeşilyurt Mah. Saygılı Sok. Yeşilköy-Kemer/Antalya
7 Bayan Berivan ARSLANTUNÇ berivan.arslantunc@gmail.com 282-1333247 Esenler Mah. Sıran Söğüt Sok. Marmaracık-Ergene/Tekirdağ
8 Bay Baran KEREY baran.kerey@hotmail.com 388-1820943 Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. Bilecik-Merkez/Niğde
9 Bay Alparslan BALALAN alparslan.balalan@hotmail.com 438-2241223 Dize Mah. Bulvar Cad. Yüksekova-Yüksekova/Hakkari
10 Bayan Selda BATTALLAR selda.battallar@hotmail.com 222-8547251 Adahisar Mah Yunus Emre Cad. Dinek-Odunpazarı/Eskişehir