Bu SQL scriptini yazarken asıl amacım🎯sonucu uzun sürebilecek 🤹 sorguların performansını ölçmekti. Milyonlarca ya da milyarlarca🚀satırlık büyük veri setleriyle, özellikle yanlış indexlemeler, yanlış join seçimleri gibi maliyetli execution plan senaryoları deniyordum. Ancak tam olarak istediğim gibi bir yapıyı SQL için bulamadığımdan kendim yazmaya karar verdim. Resmi posta kodları dosyasından sanal adres verileri oluştururken Ömer ÇOLAKOĞLU'nun şu videosuna rastladım. Kendisinin paylaştığı excel dosyasından da ad-soyad, telefon gibi veriler eklediğimde gerçeğe yakın, mantıklı verilere sahip bir veri tabanı ortaya çıktı. Sonuç olarak yine mevcut tablolardan farklı tablolar, farklı veriler; hayal gücüne bağlı artık ne istenirse türetilebilir. Sayfanın en altında üretilen verilerden basit örneklere ulaşabilirsiniz.

SQL Database Diagram{{lightbox=veritabani}}

Normalizasyonu yapıp temel indeksler dışında herhangi bir şey eklemedim. Veri tutarlılığı için adres tablosunu besleyen diğer tabloların primary key kolonlarını tek bir kompozit tabloda birleştirdim. Yalnız bu durum özellikle insert sorgularını kısmen yavaşlatacaktır. İsteğinize göre bunları kaldırabilirsiniz. Veri tabanının ER diagramını yukarıdaki resme tıklayıp büyüterek görebilirsiniz.

Yaklaşık yüzbin satır olduğu için aşağıdaki kod bloklarında sadece tablo şemalarını paylaşıyorum. Tüm scripte github.com/g-u-r-k-a-n/FakeData linkinden ulaşabilirsiniz.

 • İstediğiniz max değeri kadar rastgele veriler üretir.
 • Max değerini scriptin sonlarına doğru bulabilirsiniz.
 • Address tablosundaki foreign key ilişkileri veri tutarlılığı için ekledim. İsteğe göre kaldırabilirsiniz.
  USE [master]
  GO
  CREATE DATABASE [FakeData]
  CONTAINMENT = NONE
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150
  GO
  IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
  begin
  EXEC [FakeData].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
  end
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_NULLS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_PADDING OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ANSI_WARNINGS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ARITHABORT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_CLOSE OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_SHRINK OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DISABLE_BROKER 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET TRUSTWORTHY OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET RECOVERY FULL 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET MULTI_USER 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DB_CHAINING OFF 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF ) 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF 
  GO
  EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'FakeData', N'ON'
  GO
  ALTER DATABASE [FakeData] SET QUERY_STORE = OFF
  GO
  USE [FakeData]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE function [dbo].[CreateEmail](@name as nvarchar(50),@lastName as nvarchar(50))
  returns nvarchar(250)
  as
  begin
    set @name=replace((select dbo.FixTurkishChar(@name)),' ','')  
    set @lastName=trim((select dbo.FixTurkishChar(@lastName)))  
    return concat(@name,'.',@lastName,'@',(select [Name] from Domain where Id=round((select * from GetRandValue)*2,0)+1))
  end
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE function [dbo].[FixTurkishChar](@content nvarchar(max))
  returns nvarchar(max)
  as
  begin
    set @content=lower(@content)
    if(CHARINDEX('ğ',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ğ','g')    
    if(CHARINDEX('ç',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ç','c')    
    if(CHARINDEX('ş',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ş','s')    
    if(CHARINDEX('ü',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ü','u')    
    if(CHARINDEX('ö',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ö','o')    
    if(CHARINDEX('ı',@content) > 0) set @content=replace(@content,'ı','i')    
    return @content
  end
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[County](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [CityId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_County] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Street](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Street] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Address](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [NeighboorHoodId] [int] NULL,
    [StreetId] [int] NULL,
    [DistrictId] [int] NOT NULL,
    [CountyId] [int] NOT NULL,
    [CityId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Address] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[City](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [PlateCode] [char](2) NOT NULL,
    [PhoneCode] [char](3) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_City] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Neighborhood](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [DistrictId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Neighborhood_1] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[PhoneNumber](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Number] [char](7) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_PhoneNumber] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[District](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](250) NOT NULL,
    [CountyId] [int] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_District] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE VIEW [dbo].[GetRandValue]
  AS
  SELECT RAND() AS Value
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Domain](
    [Id] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Domain] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[FirstName](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Gender] [bit] NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_FirstName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[LastName](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_LastName] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[Person](
    [Id] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [AddressId] [int] NULL,
    [BirthDate] [datetime] NULL,
    [Gender] [bit] NULL,
    [Email] [nvarchar](250) NULL,
    [PhoneNumberId] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_Customer] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
    [Id] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

CREATE view [dbo].[PersonInfo] as
select 
  pers.Id              as PersonId  
  ,case 
    when Gender=0 then 'Bayan'
    when Gender=1 then 'Bay'
  end                as Gender
  ,pers.FirstName+' '+pers.LastName  as Person
  ,pers.Email
  ,city.PhoneCode+'-'+ph.Number    as Phone  
  ,concat(
  nei.[Name]   
  ,' '
  ,strt.[Name]
  ,' '
  ,dist.[Name]            
  ,'-'
  ,cou.[Name]
  ,'/'
  ,city.[Name]
  )					as [Address]  
from Person				as pers
  join [Address]		as addr	on addr.Id = pers.AddressId
  join Neighborhood	as nei	on nei.Id = addr.NeighboorHoodId
  join Street			as strt	on strt.Id = addr.StreetId
  join District		as dist on dist.Id = addr.DistrictId
  join County			as cou on cou.Id = addr.CountyId
  join City			as city on city.Id = addr.CityId
  join PhoneNumber  as ph	on ph.Id  = pers.PhoneNumberId
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_City] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_City]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_County] FOREIGN KEY([CountyId])
REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_County]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_District] FOREIGN KEY([DistrictId])
REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_District]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1] FOREIGN KEY([NeighboorHoodId])
REFERENCES [dbo].[Neighborhood] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Neighborhood1]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Address_Street] FOREIGN KEY([StreetId])
REFERENCES [dbo].[Street] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Address] CHECK CONSTRAINT [FK_Address_Street]
GO
ALTER TABLE [dbo].[County] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_County_City] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[County] CHECK CONSTRAINT [FK_County_City]
GO
ALTER TABLE [dbo].[District] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_District_County] FOREIGN KEY([CountyId])
REFERENCES [dbo].[County] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[District] CHECK CONSTRAINT [FK_District_County]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1] FOREIGN KEY([DistrictId])
REFERENCES [dbo].[District] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Neighborhood] CHECK CONSTRAINT [FK_Neighborhood_District1]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_Address] FOREIGN KEY([AddressId])
REFERENCES [dbo].[Address] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_Address]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber] FOREIGN KEY([PhoneNumberId])
REFERENCES [dbo].[PhoneNumber] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_PhoneNumber]
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [FakeData] SET READ_WRITE 
GO

use [FakeData]

declare @i        int = 1
  ,@max        int = 100000
  ,@neighboorhoodCount int = (select count(*) from Neighborhood)-1
  ,@streetCount    int = (select count(*) from Street)-1
  ,@districtCount   int = (select count(*) from District)-1
  ,@countyCount    int = (select count(*) from County)-1
  ,@cityCount     int = (select count(*) from City)-1;

if (not exists (select * from [Address]))
begin  
  while(@i<=10000)
  begin  
    declare @neighborboorId	int = (select round(rand()*@neighboorhoodCount,0)+1);
    declare @distictId		int = (select DistrictId from Neighborhood where Id=@neighborboorId);
    declare @countyId    int = (select CountyId 	 from District 	  where Id=@distictId);
    declare @cityId     int = (select CityId 	 from County 	  where Id=@countyId);

    insert into [Address] values(
      @neighborboorId
      ,(select round(rand()*@streetCount,0)+1)
      ,@distictId
      ,@countyId
      ,@cityId
    );
    set @i=@i+1;
  end
end

set @i=1;

declare @nameCount  int = (select count(*) from FirstName)-1
  ,@lastNameCount int = (select count(*) from LastName)-1
  ,@phoneCount   int = (select count(*) from PhoneNumber)-1
  ,@domainCount  int = (select count(*) from Domain)-1
  ,@addressCount  int = (select count(*) from [Address])-1;

while(@i<=@max)
begin
  declare @r 		 smallint	 = round(rand()*@nameCount,0)+1;
  declare @name 	 varchar(50) = (select FirstName from FirstName where Id = @r);
  declare @lastname varchar(50) = (select LastName from LastName where Id = round(rand()*@lastNameCount,0)+1);

  insert into Person values(
     @name
    ,@lastname    
    ,(select round((select * from GetRandValue)*@addressCount,0)+1)
    ,(select dateadd(day,round(rand()*18250,0)+1 ,'1950-01-01'))
    ,(select Gender from FirstName where Id = @r)
    ,(select dbo.CreateEmail(@name,@lastname))
    ,(select round(rand()*@phoneCount,0)+1)
  );

  set @i=@i+1;
end

--commit

use [FakeData]
go
--alter database [FakeData] remove file [FakeData_log]
--dbcc shrinkfile (N'FakeData_log' , 100)
ALTER DATABASE [FakeData] 
MODIFY FILE(NAME = N'FakeData_log', SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 50MB);
go

Vereceğiniz satır sayısına ve bilgisayarınızın performansına göre sorgu süresi uzayacak ancak en az 10 saniye civarı sürecektir. Scripti mümkün olduğunca minimum MSSQL yetkilerine göre yazmaya çalıştım eğer sorguyu çalıştırmanıza rağmen veri tabanı oluşmuyorsa izinlerinizde bir problem vardır. Aşağıdaki gibi PersonInfo ismini verdiğim view bütün verilerinizi döndürecektir.

select top 10 * from [FakeData].[dbo].[PersonInfo]/*view*/ order by 1//burada top kullandığımız için order by zorunlu
Örnek Veriler
PersonIdGenderPersonEmailPhoneAddress
1BayVedat ISLAKCANvedat.islakcan@yandex.com212-3217885Gürler Mah. Cerrah Saliha Sok. Tepebaşı-Taksim/İstanbul
2BayBedirhan GÜÇERbedirhan.gucer@gmail.com212-4422231Zeytinlik Mah. Ezgi Sok. Zeytinlik-Bakırköy/İstanbul
3BayanŞenay KİNNAsenay.kinna@gmail.com286-5517987Gazi Mustafa Kemal Mah. 18 Mart Sok. Merkez/Çanakkale
4Bayanİpek ÖZKARAKULAKipek.ozkarakulak@gmail.com216-1341683Atatürk Mah. Gaziler Cad. Cumhuriyet-Üsküdar/İstanbul
5BayEvren YURTKULUevren.yurtkulu@yandex.com366-8634023İnalı Mah. Emin Ongan Sok. Bingöl-Merkez/Kastamonu
6BayanBahar ÇARLIKbahar.carlik@yandex.com242-7247251Yeşilyurt Mah. Saygılı Sok. Yeşilköy-Kemer/Antalya
7BayanBerivan ARSLANTUNÇberivan.arslantunc@gmail.com282-1333247Esenler Mah. Sıran Söğüt Sok. Marmaracık-Ergene/Tekirdağ
8BayBaran KEREYbaran.kerey@hotmail.com388-1820943Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. Bilecik-Merkez/Niğde
9BayAlparslan BALALANalparslan.balalan@hotmail.com438-2241223Dize Mah. Bulvar Cad. Yüksekova-Yüksekova/Hakkari
10BayanSelda BATTALLARselda.battallar@hotmail.com222-8547251Adahisar Mah Yunus Emre Cad. Dinek-Odunpazarı/Eskişehir